imagen defensor del estudiante

Si el seu fill o filla ja té les seves capacitats intel·lectuals i necessitats educatives legalment acreditades,...

...amb el corresponent Diagnòstic Biopsicosocial (o Avaluació Multidisciplinària, en la denominació de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i el Dret Humà Fonamental de tots els estudiants a l'Educació Inclusiva o Personalitzada, ratificada per Espanya, Article 26), realitzat en un centre multidisciplinari homologat, i vostès ja s'han reunit amb el Director/a del centre educatiu i han presentat en secretaria del col·legi el Dictamen del Diagnòstic que indica l'Adaptació Curricular (o ajustos personalitzats, en la terminologia del Tractat Internacional subscrit per l'Estat Espanyol),...

...si ja han transcorregut 10 dies, sense que l'escola els hagi presentat l'esborrany de l'Adaptació Curricular o ajustos personalitzats diagnosticats...

... llavors ens posem a la total disposició de vostès per a assessorar-los legalment, i si fos necessari, i si vostès ens ho sol·liciten, també per a informar i assessorar els docents del seu fill/a. I, si no quedés una altra opció, per a defensar els drets educatius del seu fill o filla davant l'Administració o davant els Tribunals de Justícia. Sempre gratuïtament.

Els oferim tot el suport legal fins que el seu fill/a se senti feliç estudiant. És a dir, fins que li ofereixin l'educació ajustada a les seves necessitats, l'educació personalitzada, que és l'Educació Inclusiva que preceptua la nostra llei de superior rang. És a dir, fins que al seu fill/a respectin íntegrament aquest dret humà fonamental, ja que l'Estat Espanyol va assumir davant Nacions Unides i davant el poble sobirà aquest compromís en signar el Tractat Internacional de Nacions Unides i en publicar-lo en el BOE. Per exemple, el seu Article 24.1 estableix: “Els Estats Parts asseguraran un sistema d'educació inclusiu a tots els nivells”

Seguidament els expliquem el que és necessari que vostès facin:

1r. Faci'ns arribar la sol·licitud d'assessorament i/o de defensa dels drets legals del seu fill/a.

Recordin que els titulars del Dret-deure d'educar als fills són -en exclusiva- els pares. Els altres: administracions, professionals, entitats especialitzades, podem actuar i oferir la nostra col·laboració quan els pares ens deleguin o sol·licitin. És el que ens legitima per a poder actuar. En aquest cas poder defensar els seus drets.


Model d'escrit de sol·licitud,
que els pares ens poden fer arribar


No oblidi d'acompanyar a l'escrit de sol·licitud tots els documents que seguidament assenyalem, i fer-nos-ho arribar a defestudiante@gmail.comDocuments imprescindibles que és necessari que acompanyin a l'escrit de sol·licitud:

Primer. El Dictamen del Diagnòstic clínic (o Avaluació Multidisciplinària de les capacitats i necessitats de l'estudiant, en la denominació de Nacions Unides).

Aquest document ha de deduir i assenyalar les necessitats educatives de l'estudiant i establir el tractament educatiu, els ajustos personalitzats o el programa d'habilitació o rehabilitació que ha de basar-se en els resultats d'aquest diagnòstic clínic o Avaluació Multidisciplinària de les capacitats com indica l'Article 26 de la Convenció de nacions Unides, que és la llei de rang superior que regeix el model educatiu en totes les Comunitats Autònomes.

Quan el Dictamen està signat per tots els professionals que reuneixen totes les titulacions que la llei assenyala i compleix tots els requisits legals, és vinculant per a tots els centres educatius. (1)

Segon. El “Projecte Educatiu de Centre” o la “Forma d'Atenció a la Diversitat” del centre educatiu en el qual l'estudiant es troba escolaritzat. (2).

Tercer. La còpia segellada de la instància dels pares al centre escolar presentant còpia del Dictamen del Diagnòstic clínic o Avaluació Multidisciplinària de les capacitats i necessitats educatives del seu fill/a, i altres documents i còpia de les instàncies al col·legi recordant o reclamant la seva aplicació o desenvolupament.

Quart. Els informes de les deteccions i avaluacions psicopedagògiques preparatòries del diagnòstic, realitzades amb anterioritat. (En el cas que s'hagi realitzat directament el Diagnòstic clínic o Avaluació Multidisciplinària no serà necessari acompanyar l'informe de la detecció ni l'informe d'avaluació psicopedagògica).


(1) Les normes del Ministeri d'Educació sobre el diagnòstic de les capacitats dels estudiants són molt clares. La de 2006 diu així:

«L'atenció a la diversitat exigeix diagnòstic previ de les necessitats específiques dels alumnes i alumnes i solucions adequades en cada cas en funció d'aquest diagnòstic». http://altascapacidadescse.org/documentos/3_atencio_a_la_diversida_loe/Doc._1._Atencion_a_la_Diversidad_en_la_LOE.pdf

La llei de superior rang que regeix el model educatiu en totes les comunitats autònomes de l'Estat Espanyol és la Convenció de Nacions Unides sobre l'Educació Inclusiva, aprovada per les Corts Generals i publicada en el BOE de 21 d'abril de 2008, que preceptua l'Educació Inclusiva o personalitzada a tots els centres educatius de l'Estat Espanyol. El seu Article 26 reconeix el dret dels estudiants a l'Avaluació Multidisciplinària de les seves capacitats i necessitats i a rebre un programa educatiu adaptat a les seves necessitats, que es basi en els resultats d'aquesta Avaluació Multidisciplinària.

Avaluació Multidisciplinària es refereix al diagnòstic de la intel·ligència, les seves funcions cognitives i emocionals, tenint en compte la naturalesa multidimensional de la intel·ligència humana i la forma única de realitzar els processos de l'aprenentatge de cada estudiant. En definitiva: Avaluació Multidisciplinària i Diagnòstic clínic són termes o conceptes equivalents.

El Diagnòstic Clínic o Avaluació Multidisciplinària es realitza en els centres homologats per a això, per part dels seus equips multidisciplinaris de professionals especialitzats i amb la titulació acadèmica que la llei preceptua i mitjançant el Model de Diagnòstic Biopsicosocial i la CIF aprovada per l'OMS.

L'Estat Espanyol en ratificar la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre l'Educació Inclusiva o personalitzada, pel seu Article 24.1 es va comprometre a: “Assegurar un sistema d'educació inclusiu a tots els nivells” i va reconèixer que “L'Educació Inclusiva és un dret humà fonamental de tots els estudiants”.

A aquest compromís queden vinculats tots els funcionaris i els directors dels centres docents i els docents a través de les lleis orgàniques d'educació.


2) L'Article 121 de la Llei orgànica d'Educació LOE-LOMCE, que obliga a tots els centres educatius a:

1. Que contingui la “Forma d'Atenció a la Diversitat” del Centre educatiu. (Apartat 2 de l'Article 121)

2. Que aquests documents: el “Projecte Educatiu de Centre” i la “Forma d'Atenció a la Diversitat” del centre estiguin orientats en l'Educació Inclusiva i en la no discriminació. (Apartat 2 de l'Article 121)

3. Que aquests documents són públics. (Apartat 3 de l'Article 121).


No confondre el Dictamen del Diagnòstic Clínic o Avaluació Multidisciplinària realitzada pels centres de diagnòstic homologats a través dels equips multidisciplinaris de professionals especialitzats en aplicació del Model Biopsicosocial, -que preceptua la Convenció de Nacions Unides ratificada per Espanya i que és vinculant per a tots els centres educatius-, amb un informe d'avaluació psicopedagògica que realitzen alguns funcionaris predeterminats anomenats “orientadors escolars”, que en cap cas poden realitzar acte algun propi de la Psicologia o de la Medicina.

Per tal de evitar aquestes freqüents confusions el Ministeri d'Educació va publicar la seva noma que diu així:

«La detecció per part de les famílies o del professorat forma part, juntament amb la posterior avaluació psicopedagògica, del procés inicial d'identificació del nen superdotat; però no és suficient. Per a determinar que un alumne es troba en els àmbits d'excepcionalitat intel·lectual, és imprescindible el diagnòstic clínic de professionals especialitzats».

Ministeri de Educació: http://defensorestudiante.org/Norma%20MEC,redactado%20inicial.html

Testimoni notarial: http://defensorestudiante.org/de/archivos/pdf/Escritura_Notarial_Normativa_Ministerio.pdf


Per a major comprensió dels fonaments legals de l'actual model educatiu que regeix en l'Estat Espanyol es recomana llegir el “DICTAMEN JURÍDIC DEL MODEL EDUCATIU” elaborat per deu Advocats de El Defensor de l'Estudiant. http://www.defensorestudiante.org/dictamenjuridico.html

Existeixen, en tota la geografia espanyola, centres homologats per al Diagnòstic Clínic o Avaluació Multidisciplinària de les capacitats intel·lectuals dels estudiants, en el Model Biopsicosocial.