imagen defensor del estudiante

Si vostès com a pares han manifestat la seva intenció de prendre coneixement científic de les capacitats intel·lectuals i necessitats del seu fill/a en...

...un centre de diagnòstic multidisciplinari, homologat de la seva lliure elecció, però li diuen que ho ha de portar al seu fill/a a un funcionari o funcionària determinada (potser a qui denominen “orientador / orientadora”, nomenat pels polítics de l'educació), probablement això constitueix una coacció, que és un delicte tipificat i castigat en el Codi Penal, Article 172.

I, si a vostè li pressionen perquè ha de signar un imprès per a permetre que el funcionari o funcionària orientador/a li faci al seu fill/a unes proves, o tests psicològics… possiblement aquesta conducta també constitueix un delicte de coacció.

Aquells que diuen que, si determinada funcionària orientadora (o funcionari determinat) no fa una avaluació psicològica al seu fill/a,… no li oferiran l'educació personalitzada adaptada a les seves necessitats, probablement incorren en coacció, que és un delicte tipificat en el Codi Penal, Article 172.

L'Educació Inclusiva o personalitzada és un dret humà fonamental de tots els estudiants. Impedir -o restringir- l'exercici d'aquest dret fonamental constitueix un tipus de coacció que el mateix Codi Penal en el seu Article 172 imposa penes superiors.

Si un/a funcionari/a orientador/a sotmet a un/a nen/a a tests psicològics, a més incorre en un delicte d'intrusisme tipificat en l'Article 403 del Codi Penal, atès que els funcionaris orientadors manquen de la titulació acadèmica que la llei imposa com a necessària. (Llei Bàsica 44/2003, de 21 de Novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries).

A més, els funcionaris orientadors de les Conselleries d'Educació manquen de la preceptiva col·legiació, per la qual cosa si realitzen actes propis de la Psicologia, com passar test psicològics, vulneren la llei estatal que preceptua la col·legiació (Llei 2/1974 de 13 de febrer i Llei 7/1997 de 14 d'abril).

Per si no fos prou el sistema educatiu manca de competències i d'espais legalment habilitats per a poder diagnosticar els aspectes neurobiològics i neuropsicològics (clínics), inherents a la intel·ligència humana, i a les seves capacitats i especificitats

Aquestes conductes al mateix temps vulneren la Llei 41/2002 de 14 de novembre, Llei Bàsica de l'Estat que reconeix el dret que tenen els pares a triar lliurement el centre de diagnòstic i els professionals multidisciplinaris necessaris per a poder realitzar el diagnòstic de les capacitats dels seus fills.

D'altra banda, aquestes conductes vulneren la Llei espanyola de Defensa de la Competència, (Llei 15/ 2007 de 3 de Juliol), puix que constitueixen un monopoli del diagnòstic de les capacitats dels estudiants. Aquestes conductes, a més, està expressament prohibides a la Unió Europea.

Realitzar l'avaluació psicopedagògica o el dictamen d'escolarització per part dels funcionaris orientadors de les Conselleries d'Educació, -a més- vulnera la Llei de superior rang que regula el model educatiu en totes les comunitats autònomes: la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i el Dret de tots els Estudiants a l'Educació Inclusiva o Personalitzada, tractat internacional ratificat per Espanya i publicat en el BOE de 21 d'abril de 2008.

Conseqüència de la denúncia que l'Associació de Pares SOLCOM va interposar contra l'Estat Espanyol per greus incompliments d'aquest tractat en l'aplicació de l'Educació Inclusiva o personalitzada, Nacions Unides va nomenar una comissió que es va traslladar a les comunitats autònomes d'Espanya, va comprovar els fets denunciats i va dictar l'informe d'obligat compliment de 4.de juny de 2017. En les seves conclusions finals, Paràgraf 84.c, Nacions Unides estableix: “Eliminar l'excepció de l'educació segregada en la legislació educativa, incloent l'avaluació psicopedagògica i el dictamen d'escolarització”. (pàg. 18)

http://public%2540altascapacidades.es@altascapacidades.es/portalEducacion/html/otrosmedios/informe-ONU.pdf

Si aquestes conductes il·legals i/o presumptament delictives es produeixen en número significatiu en algunes comunitats autònomes, El Defensor de l'Estudiant a més d'interposar les corresponents denúncies penals, civils i administratives, interposarà davant els respectius Tribunals Superiors de Justícia les corresponents Accions de Cessació, previstes i definides en l'Article 53 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que assenyala: “L'acció de cessació es dirigeix a obtenir una sentència que condemni al demandat a cessar en la conducta i a prohibir la seva reiteració futura”. (El Defensor de l'Estudiant és l'única institució que està legitimada per a poder interposar aquestes accions judicials en l'àmbit de l'educació)

Si vostè sofreix aquestes conductes il·legals, faci'ns-ho saber i amb molt de gust les denunciarem. Tots els serveis del Defensor de l'Estudiant, fins i tot quan hem de denunciar davant els Tribunals de Justícia conductes il·legals amb Advocats i Procuradors, són sempre gratuïts.

Espanya és un estat de Dret pel qual tots hem de complir les lleis, els funcionaris, també, fins i tot amb mes motiu, perquè són els qui haurien de garantir els drets humans fonamentals dels nens estudiants. Aquestes conductes no tenen cabuda en un Estat de Dret.

Faci'ns arribar les dades: nom complet de la persona o persones que tenen amb vostès aquestes conductes. La seva adreça, perquè li puguin arribar les citacions judicials.


Clicant aquí els facilitem un model de l'escrit de sol·licitud que ens poden dirigir.


Per a comprendre el model educatiu que regeix en les diferents Comunitats Autònomes i la il·legalitat de les conductes a les quals ens hem referit, recomanem llegir detingudament el DICTAMEN JURÍDIC DEL MODEL EDUCATIU realitzat per deu Advocats de El Defensor de l'Estudiant.

http://altascapacidades.es/defestudiante/DJME.pdf